അസാനി തീവ്രമായി തുടരുന്നു, കേരളത്തിലും മഴ തുടരും

Recent Visitors: 2 ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് മധ്യ മേഖലയിലുള്ള അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ശക്തികുറഞ്ഞില്ല. നിലവിൽ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm) ആയി തുടരുന്ന …

Read more

How are Cyclones Named in the World? ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരിടുന്നത് ആര്, എങ്ങനെ?

Recent Visitors: 9 How are Cyclones Named in the World? ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പേരിടുന്നത് ആര്, എങ്ങനെ? ചുഴലിക്കാറ്റുകള്‍ക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേര് നാം കേള്‍ക്കാറുണ്ട്. …

Read more