ചിറാപൂഞ്ചിയിൽ 27 വർഷത്തിനിടെ റെക്കോർഡ് മഴ

27 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി മേഘാലയയിലെ ചിറാപൂഞ്ചി. ഇന്ന് രാവിലെ 8.30 ന് അവസാനിച്ച 24 മണിക്കൂറില്‍ ചിറാപൂഞ്ചിയില്‍ 81.16 സെ.മി മഴ ലഭിച്ചു. 1995 ന് ശേഷം ഇത്രയും മഴ ചിറാപൂഞ്ചിയില്‍ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (ഐ.എം.ഡി) ലഭ്യമായ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് ചിറാപൂഞ്ചിയില്‍ ജൂണില്‍ 75 സെ.മി അധികം മഴ ലഭിച്ച 10 ലേറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി.

Leave a Comment